Shopping Cart

<?php echo wpsc_shopping_cart(); ?>